Dit is een nieuwe pagina.

WAAROM IS DIT ZO MOEILIJK TE BEGRIJPEN OVER SATAN'S-NWO-SYSTEEM??
DIT SYSTEEM WIL IEDEREEN VAN WELKE KLEUR DAN OOK, OM ZWAK, ONGELOVIG, EN ZELFS GESLACHTLOOS TE ZIJN!! ZIJ ZIJN ANTI-MENS!!!!
MAAR CHRISTUS GAF ONS GELIJKHEID DOOR HET GELOOF IN HEM!!!!
1 Korinthe 1:10 (HSV) = 10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Kolossenzen 3:11-12 (HSV) = 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen

Leviticus 18:3 (HSV) = 3 U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. ----->>>> GOD ZEGT HIER DUS NIET VOOR NIETS TEGEN MOZES EN DE ISRAELIETEN, DIE TOEN NOG IN EGYPTE VERBLEVEN, DAT ZIJ DE WETTELOZE=GODDELOZE, GEBRUIKEN VD EGYPTENAREN, DUS VD ANDERE-GOD(EN)&CO-LUITJES (DUS VANDAAG DE DAG NU TEGENWOORDIG O A OOK V D ISLAM, DIE NIET VOOR NIETS OOK INBEGREPEN ZIJN IN SATAN'S-NWO, WAT DE 1WERELD-RELIGIE=OPENBARINGEN 13:8( HSV), OOK WEL DE CHRISLAM GENOEMD, IS) NIET MAG NAVOLGEN!!!!! EN WAT ZIJN DE SATAN'S-CABAL-GLOBALISTEN-ELITE-GREAT RESET-AGENDA 2030-BUILD BACK BETTER-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES A H DOEN???? DIE ZIJN, ZOALS JE HET DUIDELIJK ZIET OP DEZE FOTO'S, HET NATUURLIJK WEL A H NAVOLGEN!!!!!! DUS NOU EN OF SATAN'S-EVIL-KWADE-SLECHTE-WETTELOZE=GODDELOZE=ANTICHRIST'S-GEEST (de ANTICHRIST wordt dan ook NIET VOOR NIETS DE MENS VAN DE WETTELOOSHEID GENOEMDT IN 2 Thessalonicenzen 2:3 (HSV): 

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niettenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

(!!!!!), en dan staat, mbt dit, verderop in 2 THESSALONICENZEN 2:7 HSV: 

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam.) NU AL FLINK DOOR DE WERELD WAART DOOR TOEDOEN VAN ZIJN DISCIPELEN=OA: SOROS+BLACK-LIVES-MATTER (ZIJN MARXISTEN EN BOVENDIEN ANTISEMIETEN EN PRO DE ANDERE GOD(EN)&CO-LUITJES=OA DE ISLAM)+ANTIFA (ZIJN ZELF FACISTEN, WAT ZE NIET EENS DOORHEBBEN)+KOZP (WORDEN NAMELIJK OOK DOOR SOROS GESPONSORT)+DE LHTBP FREAKS+JEZUIET-POPIE-FRANCIS+BILL (THE) GATES (OF HELL)+DE VN+DE WEF+DE WHO+(PINOKKIO)-RUTTE-HUGO DE JONGE-SIGRID KAAG&CO!!!!!!! DUS IN HEMELSNAAM TRAP HIER NIET IN EN DOE NIET MEE MET DEZE MASSA-MEELOPERIJ ALS JE LEVEN JE LIEF IS MENSEN!!!!!!!!

BESTE MENSEN: HOU VOORAL IN DE GATEN, EN WEES JE DUS ER VOORAL EXTRA V BEWUST V DEZE 3 BIJBEL-VERZEN AANGEZIEN WE NU, AS WE SPEAK, ECHT IN DE EINTIJD=DE LAATSTE DAGEN-UREN, ERVAN ZIJN AANBELANDT = 2 Timotheus 3:1-2 (HSV) = 1) En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2) Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, (lees ook de verzen 3-4-5 hiervan!!). Efeze 6:12 (HSV) = Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Mensen, tegenwoordig hoef je maar rond te surfen op internet en je leest niets anders dan dat de meerderheid in NL, en niet alleen in NL maar zowat overal in de EU, steen en been klaagt/etc, over de overwegend meerderheid der vooral moslim-vluchtelingen die overal in de EU vrije doorgang krijgen/hebben, en zelfs door de EU regeringen worden overgebracht met boten en zelfs vliegtuigen naar de EU toe! Dit is(!!!) namelijk het SATANISCHE-NWO=New Word Order!!!!! Hun doel is de JUISTE een GROTE CRISIS te veroorzaken d m v zoveel mogelijk overwegend meerderheid der o a moslim-vluchtelingen naar de EU over te brengen zodat de mensen in de EU, waarvan de meerderheid Christenen/Joden/etc, dus NIET-moslims zijn, het SATANISCHE NWO WEL MOETEN accepteren!!!! Dit geldt niet alleen voor de EU mensen maar eigenlijk voor de HELE WERELD!! En dit dus nu ook, as we speak, inclusief Amerika nu ANTI-GLOBALIST, ANTI-NWO-president Donald Trump NIET herkozen is als president, maar Joe Biden die dan ook het beleid v Obama gaat voortzetten!!!! De tekst op deze plaatje in het NL's is dan ook: ALLES WAT WE NODIG HEBBEN IS DE JUISTE GROTE CRISIS, EN DE NATIES/LANDEN ZULLEN DE NIEUWE WERELD ORDE ACCEPTEREN !!! DAVID ROCKEFELLER, 1 v d rijke-elite-bankiers die achter de schermen, o a met SOROS, het SATANISCHE-NWO vooral financieel ondersteunen-promoten-etc!!!!!

VISUELE EN TASTBARE BEWIJZEN DAT GOD'S=JEZUS-WOORD=DE BIJBEL, WAAR EN DUS DE WAARHEID IS, ZOALS JEZUS OOK ZEGT IN JOHANNES 14:6 (HSV), DAT HIJ OA DE WAARHEID IS!!!!!

ONBEKEERDEN&CO-MENSEN, als ik jullie was zou ik mij ECHT NIET PAS TIJDENS de (VERSCHRIKKELIJKE)-GROTE-VERDRUKKING=Mattheus 24:15-22 (HSV), BEKEREN, en NIET ALLEEN maar omdat dan OA OOK jullie KOPPEN worden AFGEHAKT als Christen en of Jood (Israelier) zijnde=Openbaringen 20:4 (HSV), want NIET VOOR NIETS staat er dit, MBT Jezus 2E WEDERKOMST OP AARDE=TIJDENS DE GV DUS(!!!!!), in Amos 5:18-19 (HSV) = 18 Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE!
Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn?
Duisternis zal hij zijn en geen licht!
19 Het is zoals iemand die vlucht
voor een leeuw,
en een beer tegenkomt,
of die, als hij thuiskomt
en met zijn hand tegen de muur leunt,
door een slang wordt gebeten.

En het is dus uberhaupt nog maar de vraag of AL deze ONBEKEERDE mensen, dus ZONDAARS, de GV er levend ervan af zullen brengen, dus zullen doorkomen!! Dit omdat zij dus tijdens de GV ook zomaar PLOTSELING-ONVERWACHTS door God's VERSCHRIKKELIJKE PLAGEN (de GV is dan ook God's TOORN op een wereld die God, dus Jezus VERWORPEN heeft) erdoor eraan kunnen DOODGAAN, waardoor zij tijdens het LAATSTE-OORDEEL Openbaringen 20:11-15 (HSV), als ONBEKEERDE-ZONDAARS dan NATUURLIJK VOOR EEUWIG IN DE HEL, dus IN DE POEL VAN VUUR, worden INGEWORPEN dan!!!!!!

 

Mensen dit zijn oa de VOORNAAMSTE krachten v SATAN'S-GLOBALISTEN-ELITE-DEEP STATE-GREAT RESET-AGENDA 2030-BUILD BACK BETTER-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-FREAKS die er moeten zijn waarmee als gevolg daarvan de 1WERELD-REGERING (net zoals de 1WERELD-religie+leider+munteenheid=betaalmiddel=het MERKTEKEN vh beest=ANTICHRIST=Openbaringen 13:16-17 (HSV), die allemaal ONDERDEEL v SATAN'S NWO=New World Order zijn!!!) wordt uitgevoerd!!!!! - Gesocialiseerde geneeskunde. - Wapen controle. - Hoge belasting. - Populatie reductie tot een controleerbare 500 miljoen. - Immigratie - goedkope arbeid met open grenzen. - Milieubeperkingen om de industrie te verstikken. - Toename van de schulden. - Toename van de armoede. - Toename van de internationale welzijn. - Klassenstrijd. - Geen religie behalve van een enkele heidense religie. - Vernietig de familie. - Vernietig nationalisme en patriotisme. - Vernietig moraliteit. - Vernietig gender identiteit. Zien we deze dingen al? Triest en jammer genoeg, ja. En we zullen nog meer en nog meer zien. Onze enige Hoop is in Christus Jezus en de oprichting van ZIJN KONINKRIJK EN 1WERELD-REGERING EN RELIGIE -- niet de namaak DIE van Satan!!

THE DEVIL IS NOT ANTI-RELIGION, HE IS ANTI-CHRIST. HE INVENTED SO MANY FALSE RELIGIONS, THAT IT BLINDED THE PEOPLE.

WEES JULLIE JE ER HIER ZEEERRR BEWUST VAN BESTE MENSEN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 Beste mensen, de 5e WERELDMACHT, =het voetstuk vh beeld vd droom v koning Nebudkadnezar=Daniel 2:31-45 (HSV), op aarde zal dan ook de EU (wat de HERREZEN-HEIDENSE-ONHEILIGE-Romeinse-Rijk zal zijn, dus vd huidige JEZUIET-POPIE-FRANCIS in het Vaticaan in Rome, en die dus ook landen rondom de Middelandse-zee waaronder Israel omvat)) zijn tijdens Jezus Zijn 2e TERUGKOMST op aarde tijdens de GROTE-Eindtijd=NU(!!!!!!)-oorlog om Jeruzalem=ARMAGEDDON=Zacharia 14:1-5 (HSV)!!!! En DIT is dus namelijk waar wij NU, as we speak, op dit moment ZIJN, het VOETSTUK vh beeld, wat dus de EU is!!!!! De EU zal dan ook een VERDEELD=BROOS, 5e WM zijn, omdat het voetstuk vh beeld deels uit ijzer en deels uit leem bestaat, wat dus zich NIET goed met elkaar vermengt=Daniel 2:42 (HSV) = 42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. -------->>>>>> Dit verklaart dus ook meteen waarom vooral de OOST-europese landen zoals oa Hongarije en Polen, zich VERZETTEN TEGEN SATAN'S NWO-regels van & gedicteerd door vooral West-europa (vooral v oa Frankrijk en Duitsland) en zich NIET eraan willen houden etc!!!!--------->>> De STEEN dan ook die hier het beeld v koning Nebudkadnezar's droom VERBRIJZELT is dan ook Jezus Christus!!!!! En Jullie RADEN het dus AL beste mensen: Jezus Zijn 2e TERUGKOMST op aarde is dus ZEER NABIJ!!!!! Jezus zal dan EERST Zijn 1000-jarige Rijk op aarde stichten=Openbaringen 20:1-6 (HSV), en DAARNA vervolgens Zijn=God's-EEUWIGE(!!!)-Koninkrijk=Daniel 2:44 (HSV) = 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. ----->>> En DIT dan op de Nieuwe-Aarde=Openbaringen 21 (HSV)=waaronder OOK een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Jeruzalem(!!!), beste mensen A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

PROFETIE VOORSPELD Daniel 7:25 (HSV)

Daniël 7:25 (HSV)

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.                                                                                  De ANTICHRIST, het (EERSTE)-beest, en of, de VALSE-PROFEET, het ANDERE beest, beiden uit en van Openbaringen 13 (HSV), zullen dus erop uit zijn om God's WET, is God's Woord-de Bijbel, te VERANDEREN!!!!                                                                                                                                                HIER dan OOK OA een BEVESTIGING waarom de (R)-KATHOLIEKE-kerk v JEZUIET-POPIE-FRANCIS UBERHAUPT HELEMAAL GEEN CHRISTENEN zijn, is dat zij de WARE 10 GEBODEN, dus DIE ENKEL&ALLEEN MAAR uit en van God's=Jezus-Woord=de Bijbel, hebben VERANDERD!!!! De (R)-Katholieken hebben namelijk het 2e GEBOD(=Exodus 4 (HSV)=4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.) uit de 10 Geboden VERWIJDERD, en hebben het 10e GEBOD ervan in 2-en GEDEELD, zodat het NOG STEEDS de, maar dan HUN VALSE-NEPPE, "10-Geboden" is!!!!!!! Maria is dus een LEVENLOZE BLOK v HOUT/ETC, en iedereen die voor haar buigt en haar aanbidt en etc, is dus niet alleen maar ONZIN-ETC, maar bovendien ONBIJBELS en OOK een ZONDE mensen!!!!!

 

HALLELUYAAAAHHH & AMENNNNN! ! ! ! ! ! !
Openbaringen 19 (HSV), gaat over dat als Jezus voor de 2e KEER TERUGKOMT op aarde=Zacharia 14:1-5 (HSV), wat SAMEN MET Zijn BRUID=Zijn Kerk-Gemeente=Heiligen=Zijn leger zal zijn(!!!!!), tijdens ARMAGEDDON=de GROTE-Eindtijd=NU(!!!!!)-oorlog om Jeruzalem, Hij dan de legers vd ANTICHRIST(=MACRON?!!?)+VALSE-PROFEET(=JEZUIET-POPIE-FRANCIS?!!?)&CO, die met (een) ANDERE leger(s) vd wereld zullen strijden om Jeruzalem, ALLEN zal VERSLAAN-VERMORZELEN-VERNIETIGEN, en die dus DAAR in de buurt v Jeruzalem gelegerd zullen zijn = Openbaringen 19:19-21 (HSV) =
19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. (Notie: En met het (eerste)-beest wordt dus de ANTICHRIST ermee bedoelt, het (eerste)-beest uit oa Openbaringen hoofdstuk 13, en 20:4 HSV).

IS JOUW NAAM UBERHAUPT INGESCHREVEN IN HET BOEK DES LEVENS VAN HET LAM=JEZUS CHRISTUS????? Openbaringen 3:5 (HSV) = Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Openbaringen 21:27 (HSV) = Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! ! Notie: Het Lam is Jezus Christus!!! HELAAS beste mensen, ALLEEN diegenen die Bekeert=Lukas 13:3 (HSV), WederGeboren Johannes 3:3 (HSV), en VERVULT zijn met de Heilige-Geest(!!!!!), dus de Ware-Bijbel-Gelovige-Christenen, die God's Kinderen, God's Heiligen zijn, en ENKEL & ALLEEN MAAR de WARE-Bijbelse(!!!)-Jezus Volgen-Aanbidden-Eerbiedigen, en Zijn WETTEN=De Bijbel Gehoorzamen en Ten Uitvoer Brengen, zijn INGESCHREVEN in het boek des levens van het Lam!!! Hierdoor ben je ZALIG geworden, wat een EEUWIG Gelukkig leven in de Hemel met Jezus, en dus met God, betekent!!! Dus waar wachten jullie NOG op beste mensen??? BEKEER je, wordt WederGeboren, en ONTVANG de Heilige-Geest om IN het boek des levens van het Lam INGESCHREVEN te staan!!!!! Je ziet toch NU, as we speak, dat de Bijbel=God's=Jezus-Woord, de Waarheid en dus WAAR is?!!!!! Dit zie/merk je namelijk dmv de SATAN'S-NWO-freaks die hun SATANISCHE-NWO nu op dit moment wereldwijd a h  verwezelijken/implementeren zijn dmv oa hun zgn CORONA-"PANDEMIE"=PLANDEMIE, met de hierbij bijbehorende LOCKDOWNS-CORANA-"VACCINS"-AVONDKLOK/ETC en THE GREAT RESET!!!!! Ook zie/merk je dit door de VELE aardbevingen wereldwijd laatste tijd, die Jezus in Mattheus 24:7 (HSV), ZELF gezegt heeft dat deze oa OOK TEKENEN vd Eindtijd=NU(!!!!), zijn!!!!!! En WAARSCHUWING: Als Jezus voor de 2e KEER TERUGKOMT op aarde, wat dus SPOEDIG=de Eindtijd=NU(!!!!!) is, zal het TELAAT zijn om je dan ALSNOG te Bekeren, MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN=oa Openbaringen 20:11-15 (HSV), =het LAATSE OORDEEL mensen!!!!!!!!!!!!

 

Bijbelverzen plaatje = 2 Korinthe 4:3-4 (HSV). ONGELOVIGEN+GEWONE=ONBEKEERDE(!!!!)-"CHRISTENEN"+EVIL&CO-LUITJES(!!!!): NEEM dus Jezus in je LEVEN aan door je te BEKEREN, opdat je BESTRAALDT wordt met de HEERLIJKHEID van het Evangelie van Hem, en dus je gedachten NIET MEER WORDT VERBLINDT door de god van deze eeuw=SATAN(!!!!), en je dus NIET VERLOREN gaat!!!!!! Want als de Bijbel spreekt over hen/degenen die VERLOREN gaan, BETEKENT dit namelijk ZEKER WETEN dat je tijdens HET LAATSTE OORDEEL=Openbaringen 20:11-15 (HSV), DAN VOOR EEUWIG IN DE HEL=DE POEL VAN VUUR(!!!!!), WORDT INGEWORPEN!!!!!!! Dus WEES GEWAARSCHUWD beste mensen!!!!!

WWW.EN.AS.COM : Als je in aanmerking neemt dat de, in Amerika staande, Georgia Guidestones (zie plaatje v 1 v deze stenen met een BEVESTIGING dat deze tekst er ECHT op staat) een PLAN in STEEN heeft gezet, in 12 verschillende talen, verklarende dat de (WERELD)-populatie OMLAAG gehaald moet worden naar 500 miljoen mensen op aarde, begint PLOTSELING ouwe BILL (THE) GATES (OF HELL) 7 BILJOEN VACCINATIES-agenda MEER dan LOGISCH te klinken!!!!! LEES dan ook Psalmen 37:11-16 (HSV), de NL-se vertaling v deze Bijbel-verzen op deze plaatje hiervan beste mensen, mbt de SATAN'S-GLOBALISTEN-DEEP STATE-GREAT RESET-BUILD BACK BETTER-AGENDA 2030-CABAL-ELITE-ILLUMINATIES-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-TOREN VAN BABEL&CO-FREAKS-LUITJES, dus oa INCL: VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS, JOE BIDEN, SOROS, en (PINOKKIO)-RUTTE&CO!!!!! En wel, dat het NIET GOED zal aflopen met hen en HUN SATANISCHE-NWO-systeem, die zij dus NU dan ook op dit moment, oa dmv de zgn CORONA-virus-"PANDEMIE"=PLANDEMIE, zgn LOCKDOWNS-"VACCINATIES"/AVONDKLOK/ETC, SPROOKJES-KLIMAAT-akkoord, en NU dus ook THE GREAT RESET/BUILD BACK BETTER, hier ALLEMAAL dus ervoor MISBRUIKEN om WERELDWIJD HUN SATANISCHE-NWO te IMPLEMENTEREN, dus te verwezelijken mensen!!!!!!!
 
DE DAGEN (SPECIAAL DE LAATSTE DAGEN V D EINDTIJD=NU=DE LAATSTE UREN ERVAN = 2 TIMOTHEUS 3:1-5 HSV!!!!!) ZIJN EVIL (&NU OOK VOORAL DOOR SATAN'S-EVIL-WETTELOZE=GODDELOZE=ANTICHRIST-GEEST=2 THESSALONICENZEN 2:7 (HSV), NU FLINK WAARENT DOOR DE WERELD DOOR ZIJN DISCIPELEN=SATAN'S-GLOBALISTEN-ELITE-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO&CO-FREAKS-LUITJES WERELDWIJD), KLEED JE PASSEND HIERVOOR = De geestelijke wapenrusting = Efeze 6:10-18 (HSV) =10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. A M E N N N N N N N !!!

 

Mensen die HIERMEE EENS zijn, zijn dan OOK DUIDELIJK INGETRAPT IN de SATAN'S-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-GREAT RESET-AGENDA 2030-DEEP STATE-BIG TECH-BUILD BACK BETTER-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-FREAKS&CO-LUITJES-TOREN VAN BABEL SYSTEEM, mensen!!!!!!! STERKER NOG, als er GEEN soldaten en etc, dus veteranen en etc, waren in, toen en toendertijd nog OVERWEGEND BLANK-europa, dan was europa NU OP DIT MOMENT OOK(!!!!!!) een MOSLIM-natie(en dus de landen ervan), EN OF, sprak NU IEDEREEN er Duits vanwege de 2e Wereldoorlog vanwege HITLER'S, en dus de Nazi's, 3E REICH, KEN UW GESCHIEDENIS mensen!!!!! SATAN'S-NWO=OA GLOBALISME=OPEN GRENZEN=ANTI-NATIONALISME+=ANTI-PATRIOTTISME=ZWARTE PIET MOET WEG UIT (TERWIJL ZELFS GENOEG MENSEN OA IN SURINAME, ARUBA/CURACAO, EN OOK OP DE MOLUKKEN-AMBON HELEMAAL GEEN PROBLEMEN ERMEE HEEFT) NL!!!! EN WAT DUS DIVERSITEIT=+DE ANDERE-GOD(EN)&CO-LUITJES (WAT DUS SATAN'S NWO-1WERELD-RELIGIE, OOK WEL DE CHRISLAM IS, OPENBARINGEN 13:8 HSV) EN ETC IS , EN MEDE HIERDOOR DAN HET ANTISEMITISME MEER & MEER , EN DAN NIET ALLEEN MAAR IN DE EU, MAAR OOK WERELDWIJD ZAL DOEN TOENEMEN!!!!! EN WAT DUS OOK ANTI(!!!!!) DE WARE-BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTENEN IS EN ZAL ZIJN OMDAT WIJ, DUS ZIJ,  ENKEL&ALLEEN MAAR GOD, DUS DE ENIGE ECHTE WARE BIJBELSE-JEZUS AANBIDDEN, GEHOORZAMEN, EERBIEDIGEN, EN ZIJN WOORD DE BIJBEL (WAT GOD'S, DUS JEZUS ZIJN WOORD & WETTEN IS) TEN UITVOER BRENGEN EN ZICH ENKEL & ALLEEN MAAR, OOK AL WORDT HET HUN DOOD, ERAAN HOUDEN!!!!! 

Beste mensen, waar het de LHTBP-FREAKS&CO-LUITJES ECHT OM TE DOEN IS, is dat zij de Bijbel, dus God's WOORD, in de wereld ERUIT willen hebben, zij willen IEDERE en ELKE Bijbel-Gelovige-Kerk-Gemeente ERUIT en dus UIT de wereld hebben, wat dus gewoon een AANVAL van HUN op het Christendom is!!!! GEHOLPEN door de (S)LINKSE-BIG TECH-media willen deze LHTBP-FREAKS&CO-luitjes dit!!!! En niet voor niets zijn zij dan ook INBEGREPEN IN SATAN'S-NWO-systeem, wat dus ALREEDS besloten is in de SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-LUITJES boek van en over het jaar 1989, en je dit daar , dus een BEVESTIGING ervan, erover in kan lezen!!!!! En NIET VOOR NIETS staan er in deze Bijbelverzen dat als iemand o a het BEELD v h (eerste)-beest, de ANTICHRIST(!!!!), aanbidt, dat JIJ dan TOT IN ALLE EEUWIGHEID GEPIJNIGD ZAL WORDEN IN VUUR EN ZWAVEL, DUS IN DE HEL, EN DE ROOK VAN HUN, DUS JOUW(!!!!), PIJNIGING STIJGT OP TOT IN ALLE EEUWIGHEID : Openbaringen 14:9-11 (HSV) = En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.                                                                                                  

Verder staat er NIET VOOR NIETS, o a OOK over de LHTBP-FREAKS&CO-LUITJES, dit erover in deze Bijbelverzen, dat HET DUS WEL DEGELIJK EEN GRUWEL, DUS EEN ZONDE IN GOD'S OGEN, EN DUS VOOR GOD, EN DUS JEZUS, ZIJN: 1 Korinthe 6:9-10 (HSV) = Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?

10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.                                                                                                                                                                     Ik RAADT jullie dan OOK TEN STELLIGSTE AAN NIET IN HET SATANISCHE-NWO-systeem IN TE TRAPPEN mensen!!!!! En dus NIET HET BEELD v d ANTICHRIST en hem te AANBIDDEN (dus er OOK MEE EENS te zijn etc enz), waar ALLES MAAR DAN OOK ALLES WAT MAAR ZONDE EN ZONDIG  IS, ERIN INBEGREPEN ZIJN, TENZIJ JE TOT IN ALLE EEUWIGHEID, DUS VOOR EEUWIG, IN DE POEL VAN VUUR, DUS IN DE HEL, INGEWORPEN WILT WORDEN (TIJDENS HET LAATSTE OORDEEL OPENBARINGEN 20:11-15 HSV) OM DAAR DUS VOOR EEUWIG(!!!!!!) GEPIJNIGD TE WORDEN EN TE BRANDEN DAAR, DOOR JE TE BEKEREN: LUKAS 13:3 (HSV), WEDERGEBOREN  TE WORDEN: JOHANNES 3:3 (HSV), EN VERVULT TE WORDEN MET DE HEILIGE-GEEST(!!!!!), ALS DAN DUS EEN WARE-BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTEN ZIJNDE MENSEN!!!!!!!!


                                                                              

Hier dan een BEVESTIGING mensen dat de GLOBALISTEN, dus SATAN'S-CABAL-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-GREAT RESET-DEEP STATE-BUILD BACK BETTER-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES, dus die oa van: JOE BIDEN, HUGO DE JONGE, PINOKKIO-RUTTE, SOROS, MERKEL, JEZUIET-POPIE-FRANCIS, SOROS, BLM, KOZP, ANTIFA, TRUDEAU, MACRON, WEF, WHO, RIVM, LHTBP-FREAKS, en de VN&CO, dat zij dus ALREEDS in 1989 hebben BESLOTEN om HOMOHUWELIJKEN te LEGALISEREN, en dus "GOED" TE KEUREN, dus dat de GODSLASTERIGE-LHTBP-FREAKS&CO-LUITJES-ZONDAARS "OKE" en "GOED" ZIJN!!!!!! En OOK dat dan o a er een NIEUWE-"RELIGIE" ZAL ZIJN, WAAR IEDEREEN ERIN ZAL MOETEN GAAN "GELOVEN", wat dus HUN SATANISCHE-NWO-1WERELD-RELIGIE, OOK WEL DE CHRISLAM GENOEMD, Openbaringen 13:8 (HSV), ZAL ZIJN, die NU OP DIT MOMENT O L V HUN VALSE PROFEET JEZUIET-POPIE-FRANCIS, OVERAL WERELDWIJD WORDT GEIMPLEMENTEERD mensen!!!!!!


WAARSCHUWING: JEZUS KOMT NIET TERUG ALS EEN BABY IN EEN KRIBBE. 

De Heere Jezus zal geopenbaard worden vanuit de hemel met Zijn krachtige engelen, In vlammend vuur wraaknemend op hen die God niet kennen, en het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzamen: 2 Thessalonicenzen 1:7-8 (HSV)  en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
  


Beste mensen SATAN'S-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-ILLUMINATIES-GREAT RESET-BIG TECH-AGENDA 2030-BUILD BACK BETTER-SLINKSE-VALSE-EVIL-NWO-FREAKS&CO-LUITJES-systeem is NIET VOOR NIETS vergelijkbaar met de TOREN VAN VABEL, en in de 1e plaats v h (eerste) beest=de ANTICHRIST, en het andere-beest=de VALSE-profeet uit Openbaringen 13 (HSV)!!!!! En WETENDE dat de AC en VP voor eeuwig in de poel van vuur die van zwavel brandt, in de HEL dus, dan zullen worden ingeworpen=openbaringen 19:20 (HSV), nadat Jezus de legers v d AC en VP en de andere legers die met elkaar zullen strijden om Jeruzalem, zal VERNIETIGEN=Openbaringen 19 (HSV), en dit zal gebeuren a h EIND v d GROTE-VERDRUKKING=Mattheus 24:15-22 (HSV), tijdens de GROTE-Eindtijd-oorlog om Jeruzalem=ARMAGEDDON=Zacharia 14:1-5 (HSV), weet je dus dat het EINDE ZEKER WETEN ZEER NABIJ is, en dat we dus NU OP DIT MOMENT in de EINDTIJD leven en zijn!!!!!! DIT ook omdat NU, as we speak, IEDERE DAG VOOR ONZE OGEN, SATAN'S-DISCIPELEN, dus wereldwijd de GLOBALISTEN-SLINKSE-VALSE-EVIL-NWO-FREAKS&CO-LUITJES, ermee bezig zijn SATAN'S-NWO-systeem wereldwijd te implementeren, dus te verwezelijken, dmv oa hun zgn "CORONA-VIRUS-PANDEMIE"(=dus een PLANDEMIE)-COVID19-"VACCINS"-LOCKDOWNS-MONDKAPJES-AVONDKLOK-ETC-ETC", mensen!!!!!!!

 


JE KUNT GOD NIET STOPPEN.                                                                                Openbaringen 1:8 (HSV) 

Openbaring 1:8 (HSV)

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.


Mattheüs 23:9 (HSV)

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

Want zoals wereldwijd VELE mensen (onderhand) WEL weten wordt POPIE-FRANCIS, door miljoenen (R)-Katholieken, en volgens mij NIET eens alleen maar door hen, maar inmiddels ook door genoeg "Protestanten" en etc, wereldwijd de "Heilige" "Vader" genoemdt. En DIT terwijl hij DAT HELEMAAL NIET is volgens deze Bijbel-vers, dus volgens God's-Woord, en je hem dus dan ook helemaal NIET als zodanig moet noemen, omdat dit alleen maar Hij Die in de hemelen IS, dus ALLEEN MAAR God die IN DE HEMEL IS dus!!!!!!! Met ANDERE WOORDEN: AMMEHOELA dat JEZUIET-POPIE-FRANCIS de HEILIGE-VADER IS mensen!!!!!!! 

2 Korinthe 4:4 (HSV): Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.
De Bijbel leert in 2 Korinthe 4:4 (HSV), dat SATAN de god van de wereld is. Als je dit NIET begrijpt, dan zul je NOOIT de WAARHEID BEGRIJPEN achter het WERK van de NWO=New World Order (de NWO=VERGELIJKBAAR met de Toren van Babel dus SATANISCH, lees en KEN de Bijbel mensen!) ! DE DUIVEL IS GEEN LEUGEN, HIJ IS EEN LEUGENAAR!!!!

 

 

 

Volgens voormalig president van Mexico Vincente Fox, en zeg maar gerust MEERDERHEID v d mensen wereldwijd, gewoon omdat ze ONGELOVIGE, LAUWE-HALFSLACHTIGE-VALSE-NEP-Christenen, ATHEISTEN/AGNOSTEN/ETC en EVIL&CO-luitjes zijn die de Bijbel NIET of nauwelijks kennen en dus tot dit categorie mensen behoren, heeft God GEEN grenzen gecreeerd. God's Woord-de Bijbel=Exodus 23:31 (HSV)= Ik(=God) zal uw(=ISRAEL) grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier, want ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen voor u uit kunt verdrijven.                        NOGMAALS mensen: God is GEEN globalist ZEKER WETEN wat BETREFT als het om het GELOOF in ALLEEN MAAR Jezus Christus =OOK God, gaat, want SATAN's-NWO=oa=GLOBALISME=open grenzen e d=1GROTE-familie=1WERELD-regering=Openbaringen 13:7 (HSV), wat LOGISCHGEWIJS ANDERE VALSE-godsdiensten=oa islam=allah&co, weer met zich meebrengt wat OOK WEER oa onderdeel=v d SATAN'S-NWO=een 1WERELD-religie=Openbaringen 13:8 (HSV)!!!!! OOK de Toren van Babel is een GOED en LOGISCH voorbeeld waarom God GEEN globalist is, anders had God al die mensen die toendertijd bezig waren met het bouwen v d Toren van Babel, NIET allemaal in andere talen laten spreken=de BABELONISCHE SPRAAKVERWARRING!!! NOGMAALS mensen, ik kan jullie er niet genoeg voor WAARSCHUWEN: TRAP NIET IN de SATAN'S NWO-FREAKS&CO-LUITJES-SYSTEEM v d ANTICHRIST (het (EERSTE)-beest)+VALSE-profeet (het ANDERE-beest) v d Eindtijd=NU(!!!!!) beiden uit Openbaringen 13 (HSV) ,die NU(!!!) OP DIT MOMENT in de MEERDERHEID der landen wereldwijd wordt GEIMPLEMENTEERD en dus VERWEZELIJKENDT!!!! En DIT allemaal OPGESTOOKT en ETC door o a de VALSE-profeet (JEZUIT-POPIE-FRANCIS?!?), en UITGEVOERD door regeringen+media+(s)links+de VN&CO=de SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-LUITJES, die WERELDWIJD OP AARDE SATAN'S-GODDELOZE=WETTELOZE=ONBIJBELSE=EVIL-ANTICHRIST'S-GEEST OP AARDE REPRESENTEREN, 2 Thessalonicenzen 2:7 (HSV), mensen!!!!!! De MEERDERHEID WERELDWIJD der mensen zal namelijk INTRAPPEN in SATAN'S-NWO omdat ze ONGELOVIGE-EVIL-FREAKS&CO-LUITJES zijn HELAAS!!!!! Gelovigen blijf Jezus VOLGEN, en dus BEKEERT, en WEDERGEBOREN, en VERVULT zijn met de Heilige-Geest, en ENKEL&ALLEEN maar aan Zijn Woord Het Evangelie van Jezus=de Bijbel=God's Woord VASTHOUDEN, OOK AL wordt je hierdoor GEHAAT, GEARRESTEERD, VERVOLGD en GEDOOD, zoals Jezus dat gezegt heeft in Mattheus 24 (HSV)!!!! Jou BELONING zal zijn dat je dan ZALIG wordt, wat dus betekent dat je GERED bent, en dus BEHOUDEN bent geworden, waardoor je hierdoor een EEUWIG Leven krijgt door Jezus Christus Onze Heere, wat dus samen zal zijn met God in de Hemel mensen, AMENNNNNNN!!!!!!!

 

 


 

Nogmaals mensen: Europa (West-europa), de EU dus, zal het HERSTELDE HEIDENSE-ONHEILIGE-Romeinse Rijk zijn van waaruit de ANTICHRIST vandaan zal komen in de Eindtijd, wat dus NU is, Daniel 9:24-27 (HSV)!!!! Europa, de EU de HERSTELDE-Romeinse-Rijk, zal dan de 5e WERELDMACHT op aarde zijn zoals beschreven staat in Daniel 2:36-45 (HSV) (wat over koning Nebudkadnezar's droom gaat, en uitgelegd aan hem door de profeet-Daniel, wat deze droom betekent) tijdens Jezus 2e TERUGKOMST op aarde!!!!

  • Prediker 7:5 (HSV)

    Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen.

 

Ben jij OOK, zoals ik, muzikant en heb jij VEEL idolen en niet alleen muziek-idolen maar ook sport+club-idolen+etc?? Laat me je dan dit vertellen v d Beatles! Ik weet niet meer precies waar ik dit, dus de informatie van heb, dus van een TV-documentaire over de Beatles, of gelezen heb in een tijdschrift of van internet, maar de Beatles zeiden tijdens het TOPPUNT van hun ROEM in een interview, dus zeg maar (begin) jaren 70, dat ze GROTER, BEROEMDER, en BELANGRIJKER waren dan Jezus!!!! NIET lang daarna, nadat de Beatles dit gezegd hadden, gingen ze UIT ELKAAR om vervolgens NOOIT meer bij elkaar terug te komen voor een come-back dus de voortzetting van hun band, zoals veel bands van vroeger, maar ook van tegenwoordig, dat doen!! Zelfs NIET voor een reunie v d band!! John Lennon werd doodgeschoten en George Harrison zijn inmiddels ook al dood!! Ik heb NOG NOOIT The Rolling Stones dit horen zeggen of andere bekende-beroemde artiesten etc, en van de Rolling Stones weet je dat ze vandaag de dag NOG STEEDS BESTAAN mensen!! Zo zie je maar weer: Beschouw en of zeg NOOIT dat je GROTER, BEROEMDER, en BELANGRIJKER bent dan God=Jezus!!!!! TEN EERSTE is dat NIEMAND, en ten TWEEDE: Kijk dan wat de GEVOLGEN er van zijn als je DIT ALLEMAAL ZEGT mensen=the Beatles!!!!!!

 

Mensen: Het is NATUURLIJK EXTRA LEUK en om TROTS erop te zijn als iemand die je kent, dus familie-kennis-etc, en of die OOK van jou ROOTS-LAND is en het vertegenwoordigd, BEKEND-BEROEMD is. Maar om nou dan iemand, zoals VEEL WERELDSE-HALFSLACHTIGE-LAUWE-NEP-VALSE-Christenen-mensen dat doen, gitaar-god etc, dus 1 of ander god te noemen, valt OOK onder AFGODERIJ dus IDOLATRIE=Exodus 20:3 (HSV), mensen!!!! Dan kan je NET ZO GOED maria, VALSE-PROFEET-POPIE-FRANCIS, de dalaj lama, en etc VEREREN, wat OOK idolatrie en dus AFGODERIJ, VERAFGODING, en ETC is mensen!!!!!! 

Enkel & Alleen De Enige Echte Ware Jezus v d Bijbel.
Jezus komt gauw omdat we nu in Laatste Uren v d Eindtijd zijn!